پروژه ها

سامانه سپند

طرح "سپند" با هدف ارتقاء خدمات حمل ونقل دانش آموزان در دستور کار اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور قرار دارد و در حال حاضر مراحل

سامانه پروانه

پردازش و آمایش ناوگان همگانی پروژه هوشمند سازی ناوگان تاکسیرانی کشور

ورود به سامانهبالا