پروژه ها

نوید نوگرایی در اتحادیه

در هر کشوری ممکن است، قوانین و مقررات و چارچوب سازمان‌ها به‌مرورزمان کارآمدی خود را از دست بدهند، ممکن است با بروز مسائل جدید، توان

سامانه سپند

طرح "سپند" با هدف ارتقاء خدمات حمل ونقل دانش آموزان در دستور کار اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور قرار دارد و در حال حاضر مراحلبالا